تجزیه و تحلیل آماری

یادگیری تیمی (تلفیق مفاهیم، تئوری‌ها و مدل‌های یادگیری در محیط‌های آموزشی و محل کار)

اسفند ۲۳, ۱۳۹۵

کتاب یادگیری تیمی

تلفیق مفاهیم، تئوری‌ها و مدل‌های یادگیری در محیط‌های آموزشی و محل کار

مولفان: امیرحسین محمد داودی، فائزه حجتی

انتشارات: تهران: روانشناسی و هنر، چاپ اول، ۱۳۹۲

 

در دهه‌های اخیر، ادبیات مربوط به یادگیری تیمی، ادبیات پژوهشی درباره توسعه و مدیریت تیم‌ها در زمینه‌های آموزشی و زمینه‌های دیگر و در نتیجه، آگاهی و علاقه به استفاده از آن به سرعت رشد یافته و تقاضا برای اطلاعات بیشتر در این باره افزایش یافته است: یادگیری تیمی چیست؟ چگونه می‌توان آن را به اجرا در آورد؟ چگونه می‌توان تیم‌های یادگیرنده با عملکرد بالا ایجاد کرد؟ و …

مسائلی از این دست و نیز همسویی و تطابق آشکار بین تیم‌های آموزشی و تیم‌های موجود در زمینه‌های دیگر (مانند سازمان‌ها) مولفان را بر آن داشت که در کتاب حاضر نخست اصول و مبانی سازماندهی یادگیری تیمی در محیط‌های آموزشی و سپس فرایندها و عوامل اثرگذار بر آن را با مرور ادبیات آموزشی و سازمانی به منظور درک کامل‌تر این فرایند و پیاده‌سازی موفق آن گردآوری کرده و مسیری برای پژوهش‌های آتی فراهم نمایند. جهت تحقق این اهداف، مولفان کتاب حاضر را در قالب فصول زیر تدوین و ارائه نموده‌اند:

 

 

فصل اول : کلیات یادگیری تیمی

اهداف فصل

 • تبیین خاستگاه یادگیری تیمی
 • شناخت و مقایسه انواع مختلف شیوه‌های استفاده از گروه‌های کوچک
 • شرح تفاوت‌ها و کاربردهای مختلف هر یک از این شیوه‌ها
 • آشنایی با راهبرد یادگیری تیمی
 • شناخت مفاهیم مرتبط با یادگیری تیمی

فصل دوم: اصول و مبانی یادگیری تیمی

اهداف فصل

 • آشنایی با ساختار و مراحل مختلف یادگیری تیمی در کلاس درس
 • آگاهی از مشخصات ویژه تیم‌ها و تفاوت آن‌ها با گروه‌ها
 • تبیین اصول اساسی یادگیری تیمی شامل:
 • آشنایی با نحوه‌ی تشکیل و مدیریت مسایل مربوط به تشکیل تیم‌ها
 • آشنایی با نحوه‌ی ارزشیابی عملکرد در یادگیری تیمی
 • شناخت درک و اهمیت طراحی تکالیف در یادگیری تیمی
 • تجزیه و تحلیل اهمیت بازخورد در یادگیری تیمی

فصل سوم: فلسفه یادگیری تیمی

اهداف فصل

 • تجزیه و تحلیل ماهیت یادگیری بر اساس تئوری‌های سازمانی

تبیین ارتباط بین یادگیری تیمی و اجتماعات عمل

شرح ارتباط بین یادگیری تیمی و یادگیری سازمانی

 • شناخت مکاتب فکری یادگیری تیمی و تعاریف آن‌ها از یادگیری تیمی بر اساس تئوری‌های آموزشی
 • تبیین نتایج مختلف یادگیری تیمی و تفاوت‌های بین آن‌ها
 • آگاهی از مزایای یادگیری تیمی در محیط‌های آموزشی

فصل چهارم: مدل‌های یادگیری تیمی

اهداف فصل

 • آشنایی با مفهوم مدل و کاربرد آن
 • آشنایی با پارادایم‌های مشهور در مدل‌سازی
 • شناخت و تبیین برخی از مدل‌های یادگیری تیمی و مقایسه آن‌ها

فصل پنجم: عوامل موثر بر  یادگیری تیمی

اهداف فصل

 • تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر یادگیری تیمی در دو سطح شامل عوامل خارج از تیم، عوامل داخلی و مرتبط با اعضای تیم
 • شناخت و تبیین موانع یادگیری تیمی و راهکارهای غلبه بر آن‌ها

 

فصل ششم: روش های پژوهشی  یادگیری تیمی (آینده پژوهی)

اهداف فصل

 • شناخت و تبیین حوزه‌های پژوهشی مختلف درباره یادگیری تیمی
 • مقایسه و درک شباهت‌ها و تفاوت‌های حوزه‌های پژوهشی گوناگون
 • آشنایی با روش‌های تحقیق و متغیرهای مورد بحث در هر یک از این حوزه‌ها
 • آگاهی از منابع تنوع مفهومی در یادگیری تیمی
 • مرور مطالعات انجام شده و دستیابی به چشم‌اندازهایی برای پژوهش‌های آتی