تجزیه و تحلیل آماری

نرم افزار LISREL

فروردین ۱۶, ۱۳۹۶

نرم‌ افزار LISREL

(LInear Structural RELations)

نرم افزار lisrel

نرم افزار LISREL یک محصول نرم افزاری است که به منظور برآورد و آزمون مدل‌ های معادله ساختاری طراحی شده است. این نرم‌افزار از سوی شرکت بین المللی نرم افزار علمی  (SSI: Scientific Software International) به بازار عرضه شده که از طریق وب سایت www.ssicentral.com قابل دانلود می‌باشد.

نرم افزار LISREL با استفاده از همبستگی و کوواریانس بین متغیرهای اندازه گیری شده، می‌تواند مقادیر بارهای عاملی، واریانس ها و خطاهای متغیرهای نهفته را برآورد یا استنباط کند در دهه‌ های اخیر معادلات ساختاری کوواریانس محور از جملع روش‌ هایی است که محققان و دانشجویان در سطح گسترده‌ای در تحقیقات علمی، پایان نامه‌ های کارشناسی ارشد و رساله‌های دکتری به منظور بررسی مدل‌ های مفهومی  مورد استفاده قرار می‌دهند.  از نرم افزار LISREL می‌توان برای اجرای تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تأییدی، تحلیل عاملی مرتبه دوم، تحلیل مسیر، مدل‌ یابی چند سطحی و … استفاده کرد.

مدل لیزرل در سال ۱۹۷۰ برای اولین بار توسط کارل جورسکوگ (Karl Jӧreskog) ارائه و اولین برنامه لیزرل در سال ۱۹۷۵ منتشر شد. در سال ۱۹۸۶ اولین نسخه PRELIS3 منتشر شد. نسخه پرلیس پیش‌ نیاز لیزرل است که کارکرد اصلی آن محاسبه خلاصه‌ای از ساخت‌های آماری مناسب برای تجزیه و تحلیل مدل لیزرل می‌باشد. سپس نسخه SIMPLS در سال ۱۹۹۳ منتشر شد که ساختار دستور دیگری از مدل اختصاصی لیزرل است که کاربر از طریق ایجاد یک فایل دستوری که حاوی دستورالعمل‌هایی درباره برنامه است، نمودار مسیر را ترسیم می‌نماید.

در سال ۱۹۹۸ اولین و بهترین نسخه محاوره‌ای لیزرل (نسخه ۸٫۲۰ تحت ویندوز) منتشر شد که به جای تایپ دستور از قابلیت نشان دادن و کلیک کردن بر روی کادرهای گفتگو برخوردار بود. نسخه ۸٫۸۰ این نرم افزار نیز توسط در سال ۲۰۰۶ توسط جورسکوگ و سوربوم به بازار عرضه شد. LISREL 9.2 آخرین نسخه منتشر شده این نرم‌ افزار می‌باشد.