تجزیه و تحلیل آماری

روايي ابزار اندازه‌گیری (Validity)

آذر ۱۷, ۱۳۹۷

روایی ابزار اندازه‌گیری (Validity) بدین معناست که آیا روش یا ابزاری که برای اندازه‌گیری یک سازه ساخته شده است می‌تواند خصیصه مورد نظر را درست اندازه گیری کند. بنابراین روایی میزان انطباق تعریف مفهومی یک متغیر یا سازه با تعریف عملیاتی آن است. روایی ابزار اندازه‌گیری اهمیت بسیاری در نتایج پژوهش دارد. به طوریکه اندازه گیری‌های نامناسب می‌تواند تاثیر منفی در نتایج پژوهش داشته باشد و پژوهش علمی را بی ارزش سازد. زیرا ممكن است ابزار بکار رفته خصيصه ديگری را اندازه گيري کرده باشد که مدنظر این تحقیق نیست.

ادامه مطلب

پايايي ابزار اندازه گيري (Reliability)

آذر ۱۲, ۱۳۹۷

پايايي ابزار اندازه گيري یا قابليت اعتماد (Reliability) با اين امر سروكار دارد كه ابزار اندازه‌گيري در شرايط يكسان تا چه اندازه نتايج يكساني به دست مي‌دهد.

ادامه مطلب

تعدیل “moderation”

خرداد ۲۰, ۱۳۹۶

یک متغیر کیفی (به عنوان مثال، جنس، نژاد، طبقه) یا یک متغیر کمی (مانند سطح پاداش) است که جهت و یا شدت رابطه بین یک متغیر پیش‌بین و یک متغیر ملاک را تحت تأثیر قرار می دهد

ادامه مطلب

میانجی “mediation”

اردیبهشت ۱۲, ۱۳۹۶

میانجی “mediation”   مدل میانجی چگونگی یا چرایی رابطه دو متغیر را توصیف می‌کند. در این مدل فرض بر این است که متغیر میانجی به عنوان رابط بین متغیر مستقل یا پیش‌بین و متغیر وابسته یا ملاک قرار می‌گیرد و رابطه متغیرهای مستقل و وابسته را تحت تاثیر قرار می‌دهد. با ورود متغیر میانجی به مدل، اثر […]

ادامه مطلب

جامعه آماری و نمونه آماری

فروردین ۱۰, ۱۳۹۶

پژوهشگران معمولاً کار خود را با توصیف اطلاعات شروع نموده و سعی می‌کنند آن‌چه را از بررسی گروه نمونه به دست آورده‌اند، به گروه‌های مشابه بزرگ‌تر یا جامعه آماری تعمیم دهند.

ادامه مطلب

انتخاب صحیح آزمون آماری

فروردین ۴, ۱۳۹۶

یکی از مشکلات عمومی در تحقبقات میدانی انتخاب صحیح آزمون آماری مناسب برای بررسی سوالات یا فرضیات تحقیق می‌باشد. قبل از انتخاب یک آزمون آماری بایستی به نکات زیر توجه نمود

ادامه مطلب

آزمون های همبستگی

اسفند ۲۳, ۱۳۹۵

آزمون های همبستگی برای بررسی رابطه بین دو یا چند متغیر به کار می‌روند. آزمون های همبستگی به دو دسته آزمون های پارامتریک و ناپارامتریک تقسیم می‌شوند. در صورتی که مقیاس متغیرها فاصله ای یا تسبی و توزیع متغیرها نرمال باشد، از آزمون های همبستگی پارامتریک مانند آزمون همبستگی پیرسون و در غیر این صورت از آزمون های همبستگی ناپارامتریک استفاده می‌گردد.

ادامه مطلب

رگرسیون

اسفند ۲۰, ۱۳۹۵

رگرسیون به پیش­بینی مقدار یک متغیر وابسته از روی مقادیر یک یا چند متغیر مستقل اشاره می‌کند. رگرسیون خطی ساده، رگرسیون چندمتغیره، انواع رگرسیون انحنایی شامل رگرسیون معکوس (Inverse) سهمی (Quadratic) درجه ۳ (Cubic) توانی (Power) مرکب (Compound) منحنیs (S-curve) لجستیک (Logistic) رشد (Growth) نمایی (Exponential)

ادامه مطلب

رگرسیون لجستیک

اسفند ۱۴, ۱۳۹۵

هنگامی که متغیر وابسته در کمی نباشد، یعنی به صورت دو یا چندمقوله‌ای باشد، از رگرسیون لجستیک استفاده می‌کنیم. برای مثال، پیش بینی مرگ و میر نوزادان بر اساس جنسیت نوزاد، دوقلو بودن و سن و تحصیلات مادر.

ادامه مطلب

آزمون های پارامتریک برای فرضیه های تفاوتی

اسفند ۶, ۱۳۹۵

در صورتی که متغیرها فاصله‌ای یا نسبی و توزیع داده‌ها نرمال باشد، برای مقایسه میانگین‌ها از آزمون های پارامتریک برای فرضیه های تفاوتی استفاده می‌شود. برخی از این آزمونها عبارتند از: آزمون t تک نمونه‌ای (تک گروهی)، آزمون t مستقل(Independent T Test)، آزمون t وابسته (Paired-Sample T Test) ، تحلیل واریانس یکطرفه (one-way analysis of ANOVA)، تحلیل واریانس یک عاملی برای k گروه وابسته یا طرح اندازه‌گیری‌های مکرر ( repeated measures ANOVA)، تحلیل واریانس دوطرفه یا طرح دو عاملی (Two-Way ANOVA)، تحلیل کوواریانس (Analyze of Covariance (ANCOVA

ادامه مطلب