تجزیه و تحلیل آماری

آزمون های پارامتریک برای فرضیه های تفاوتی

اسفند ۶, ۱۳۹۵

در صورتی که متغیرها فاصله‌ای یا نسبی و توزیع داده‌ها نرمال باشد، برای مقایسه میانگین‌ها از آزمون های پارامتریک برای فرضیه های تفاوتی استفاده می‌شود. برخی از این آزمونها عبارتند از: آزمون t تک نمونه‌ای (تک گروهی)، آزمون t مستقل(Independent T Test)، آزمون t وابسته (Paired-Sample T Test) ، تحلیل واریانس یکطرفه (one-way analysis of ANOVA)، تحلیل واریانس یک عاملی برای k گروه وابسته یا طرح اندازه‌گیری‌های مکرر ( repeated measures ANOVA)، تحلیل واریانس دوطرفه یا طرح دو عاملی (Two-Way ANOVA)، تحلیل کوواریانس (Analyze of Covariance (ANCOVA

ادامه مطلب

آزمونهای ناپارامتریک برای فرضیه های تفاوتی

اسفند ۱, ۱۳۹۵

در صورتی که شرایط استفاده از آزمونهای پارامتریک وجود نداشته باشد، برای مقایسه میانگین در یک یا چند گروه، از آزمونهای ناپارامتریک برای فرضیه‌های تفاوتی استفاده می‌شود. برخی از این آزمون‌ها عبارتند از: آزمون مجذور خی یک متغیره (نیکویی برازش)، آزمون u مان- ویتنی (Mann-Whitne U test)، آزمون ویلکاکسون (Wilcoxon Test)، آزمون کروسکال والیس (Kruskal-Wallis H test)، آزمون فریدمن (Friedman Test)

ادامه مطلب

تحلیل عاملی

بهمن ۲۷, ۱۳۹۵

ﺗﺤﻠﻴــﻞ عاملی ﻳﻜــﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺍﺳﺖ که بر مبنای آن متغیرها به گونه‌ای دسته بندی می‌شوند که در نهایت به دو یا چند عامل که همان مجموعه متغیرها هستند، محدود می‌گردند، بنابراین هر عامل را می‌توان متغیری ساختگی یا فرضی در نظر گرفت که از ترکیب چند متغیر که از وجوهی به هم شباهت دارند، ساخته شده است. داده‌های اولیه برای تحلیل عاملی، ماتریس همبستگی بین متغیرها است و متغیرهای وابسته از پیش تعیین شده‌ای ندارد.

ادامه مطلب

مدل یابی معادله ساختاری

بهمن ۲۵, ۱۳۹۵

مدل‌یابی معادله ساختاری یک تکنیک تحلیل چند متغیری و یک رویکرد جامع برای آزمون فرضیه‌هایی درباره روابط متغیرهای آشکار (مشاهده شده) و پنهان (نهفته یا مکنون) است که گاه تحلیل ساختاری کوواریانس، مدل یابی علّی و گاه نیز لیزرل (LISREL) نامیده شده است؛ اما اصطلاح غالب در این روزها، مدل‌یابی معادله ساختاری یا به گونه خلاصه SEM است.

ادامه مطلب